Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Run Trading B.V.

Tot stand gekomen op 25 oktober 2016.

Algemene Voorwaarden De Run Trading B.V., gevestigd aan Kruisstraat 110, 5502 JH, te Veldhoven, ingeschreven bij de KvK onder nummer 17090606.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
De Run Trading B.V.: De Run Trading B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 17090606 en gericht op
  Beheer van onroerend goed (SBI-code 6832) en Bemiddeling bij handel, huur of
 

 

Verhuur van onroerend goed (SBI-code 6831).
Bedrijf: De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument: De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die De Run Trading B.V. voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Bemiddelingsvergoeding: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht tot bemiddeling met de Opdrachtgever is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever: Zowel de huurder als de verhuurder en degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Overeenkomst: De bemiddelingsovereenkomst zoals deze wordt bedoeld in artikel 7:425 van het Burgerlijk Wetboek gesloten tussen De Run Trading B.V. en de Opdrachtgever.

Artikel 1         Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen De Run Trading B.V. en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Run Trading B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de

Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden De Run Trading B.V. en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Indien De Run Trading B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Run Trading B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met De Run Trading B.V. zijn overeengekomen.

Artikel 2         Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van De Run Trading B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

De Run Trading B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is De Run Trading B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Run Trading B.V. anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht De Run Trading B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3         Opdracht tot bemiddeling

De Run Trading B.V. treedt op als bemiddelaar tussen de huurder en verhuurder. Voor deze werkzaamheden zal De Run Trading B.V. een vergoeding ontvangen.

Partijen gaan een bemiddelingsovereenkomst aan zoals deze wordt bedoeld in artikel 7:425 van het Burgerlijk Wetboek.

De opdrachtgever schakelt de De Run Trading B.V. in als tussenpersoon om voor de opdrachtgever geschikte huurders of verhuurders te vinden.

De Run Trading B.V. verplicht zich tegenover de opdrachtgever om tegen een vergoeding als tussenpersoon op te treden bij het tot stand brengen van een of meer huurovereenkomsten  tussen de opdrachtgever en een huurder of verhuurder.

De Run Trading B.V. verplicht zich tegenover de kopers en/of verkopers om tegen een vergoeding als tussenpersoon op te treden bij het tot stand brengen van een of meer koopovereenkomst  tussen de opdrachtgever en een koper of verkoper.

De opdracht tot bemiddeling wordt verricht buiten dienstverband en tussen de partijen bestaat geen gezagsverhouding. Met de onderhavige overeenkomst wordt geen arbeidsrelatie en derhalve geen arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW beoogt en afgesloten. Daarnaast wordt met deze overeenkomst geen fictieve dienstbetrekking in de zin van art. 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en art. 1 en 5 van Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking beoogt of afgesloten.

Artikel 4          Inhoud bemiddelingsovereenkomst

De Run Trading B.V. moet bij zijn werkzaamheden de zorgen van een goed opdrachtgever betreffende bemiddeling in acht nemen.

De Run Trading B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan De Run Trading B.V.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft De Run Trading B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De Run Trading B.V. verklaart dat zij uitsluitend handelt in opdracht van de opdrachtgever en derhalve niet de belangen behartigt van de tegenpartij.

Het staat De Run Trading B.V. vrij om binnen dat wat is afgesproken het overeengekomen resultaat te verwezenlijken. Een en ander laat onverlet dat opdrachtgever De Run Trading B.V. aanwijzingen als bedoeld in artikel 7:402 Burgerlijk Wetboek kan geven en dat De Run Trading B.V. is gehouden gevolg te geven aan een tijdig verleende en verantwoorde aanwijzing betreffende de uitvoering van de opdracht.

De Run Trading B.V. is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. De opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de opdracht en werkzaamheden van De Run Trading B.V.. De Run Trading B.V. verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever.

De Run Trading B.V. is btw-plichtig en is verantwoordelijk voor een correcte afdracht van de verschuldigde btw aan de fiscus.

Artikel 5         Inspanningsverbintenis

De overeenkomst tussen De Run Trading B.V. en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. De Run Trading B.V. garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

Artikel 6         Huurovereenkomst

De Run Trading B.V. zal ten behoeve van de Opdrachtgever de huurovereenkomst opstellen, tenzij anders overeengekomen.

De Run Trading B.V. treedt uitsluitend op als tussenpersoon. Indien de bemiddeling tussen de huurder en verhuurder is uitgevoerd en afgerond, komt er tussen de huurder en verhuurder een huurovereenkomst tot stand. De Run Trading B.V. is nimmer bij de totstandkoming van deze huurovereenkomst betrokken.

De Run Trading B.V. is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tot stand komen van de huurovereenkomst tussen de huurder en verhuurder.

Tevens is De Run Trading B.V. nimmer aansprakelijk voor schade die de huurder of verhuurder ten gevolge van de huurovereenkomst heeft geleden.

Artikel 7         Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt De Run Trading B.V. de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Run Trading B.V. zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal De Run Trading B.V. de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Bemiddelingsvergoeding en/of tarief is overeengekomen, zal De Run Trading B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal De Run Trading B.V. proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

De Run Trading B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Run Trading B.V. kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en De Run Trading B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8         Bemiddelingsvergoeding

Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument is de Bemiddelingsvergoeding inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf is de Bemiddelingsvergoeding exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Bemiddelingsvergoeding en/of tarief is overeengekomen, zal het Bemiddelingsvergoeding worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van De Run Trading B.V.

Van alle bijkomende kosten zal De Run Trading B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 9         Wijziging Bemiddelingsvergoeding

Indien De Run Trading B.V. bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Bemiddelingsvergoeding en/of tarief overeenkomt, dan is De Run Trading B.V. gerechtigd tot verhoging van de Bemiddelingsvergoeding of tarief, ook wanneer de Bemiddelingsvergoeding of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien De Run Trading B.V. het voornemen heeft de Bemiddelingsvergoeding en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van de Bemiddelingsvergoeding of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Run Trading B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt op gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • De Run Trading B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de Bemiddelingsvergoeding of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Run Trading B.V. zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van de Bemiddelingsvergoeding of het tarief in kennis stellen. De Run Trading B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 10       Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door De Run Trading B.V. opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien De Run Trading B.V. gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan De Run Trading B.V. heeft verstrekt.

Artikel 11       Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door De Run Trading B.V. aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen het aantal dagen dat op de factuur staat aangegeven na de factuurdatum, op een door De Run Trading B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van vijf dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van De Run Trading B.V. en de verplichtingen van de Opdrachtgever ten opzichte van De Run Trading B.V. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12       Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft De Run Trading B.V., voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft De Run Trading B.V., voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft De Run Trading B.V. pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat De Run Trading B.V. de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen vijf dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 13       Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft De Run Trading B.V. het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of nietbehoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is De Run Trading B.V. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst De Run Trading B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van De Run Trading B.V. kan worden gevergd.

De Run Trading B.V. behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14       Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is De Run Trading B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is De Run Trading B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst De Run Trading B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van De Run Trading B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Run Trading B.V. kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom; – de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld; –     de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Run Trading B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien De Run Trading B.V. de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is De Run Trading B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door De Run Trading B.V. geleden schade.

Artikel 15       Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan De Run Trading B.V. of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Run Trading B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor De Run Trading B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door De Run Trading B.V. in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

De Run Trading B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Run Trading B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel De Run Trading B.V. als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt De Run Trading B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien De Run Trading B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Run Trading B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16       Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. De Run Trading B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van De Run Trading B.V.

De Run Trading B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

De Run Trading B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Run Trading B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Run Trading B.V. kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Run Trading B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Indien De Run Trading B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Run Trading B.V. beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door De Run Trading B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat De Run Trading B.V. overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor De Run Trading B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan De Run Trading B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens De Run Trading B.V. vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 17       Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart De Run Trading B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien De Run Trading B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden De Run Trading B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Run Trading B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 18        Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens De Run Trading B.V. en de door De Run Trading B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 19       Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan De Run Trading B.V. verstrekt, zal De Run Trading B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

De Run Trading B.V. mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan De Run Trading B.V. informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die De Run Trading B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is De Run Trading B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak De Run Trading B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en De Run Trading B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Run Trading B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat De Run Trading B.V. de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

De Run Trading B.V. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 20       Wijziging algemene voorwaarden

De Run Trading B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

De Run Trading B.V. zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 21       Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Run Trading B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 22       Vindplaats

De Algemene Voorwaarden van De Run Trading B.V.  zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 17090606.

Compare listings

Vergelijken