Disclaimer

Disclaimer
De op deze website (Now4rent) getoonde informatie is en wordt door De Run Trading B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze gedeeltelijk afhankelijk is van de invoer van gegevens van derden. De Run Trading B.V. verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door De Run Trading B.V. worden aangeboden of waarin zij bemiddelt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De Run Trading B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
De Run Trading B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor juistheid en volledigheid van de op de website van Now4rent opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website. Hoewel De Run Trading B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Run Trading B.V. niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via internet worden verzonden.
Verwijzingen naar sites die niet door De Run Trading B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel De Run Trading B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door De Run Trading B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.
De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website en dienstverlening van De Run Trading B.V. staat er jegens De Run Trading B.V. voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart De Run Trading B.V. voor aanspraken van derden in verband met de juistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Run Trading B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Run Trading B.V.
Privacy statement
Persoonsgegevens
De Run Trading B.V. is de beheerder van de website www.now4rent.nl. Uw persoonsgegevens worden door De Run Trading B.V. gebruikt om u de op de website aangeboden diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interesses. Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat De Run Trading B.V. bepaalde gegevens opslaat. Vanzelfsprekend respecteert en waarborgt De Run Trading B.V. hierbij uw privacy door naleving van de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door De Run Trading B.V. worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kunt inzien en eventueel corrigeren.
Welke Persoonsgegevens worden verwerkt?
De Run Trading B.V. verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgeven van een e-mail adres, naam, huisadres, reacties en interesses en voorkeuren). De Run Trading B.V. verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. De Run Trading B.V. behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere gegevens te verwerken, indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.
De partners waar De Run Trading B.V. mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. De Run Trading B.V. is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet en regelgeving.
De Run Trading B.V. draagt er zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Informatie en rechten met betrekking tot gegevens
U kunt De Run Trading B.v. laten weten geen prijs te stellen op directe marketing van de zijde van De Run Trading B.V. . U kunt hiertoe een bericht sturen naar De Run Trading B.V., per adres: Kruisstraat 110, 5502 JH Veldhoven. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal De Run Trading B.V. maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen.
Indien u een onderneming bent dient u de feitelijke gebruikers van de dienst(en) binnen uw onderneming op de hoogte te stellen van de mogelijkheid dat De Run Trading B.V. persoonsgegevens kan gebruiken op de manieren zoals hierboven beschreven. Ook dient u hen er van op de hoogte te stellen dat zij De Run Trading B.V. kunnen verzoeken om hun persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing doeleinden. Bovendien kunt u zich te allen tijde tot De Run Trading B.V. wenden, met het verzoek om inzage te krijgen in de u betreffende persoonsgegevens die door De Run Trading B.V. worden verwerkt. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan De Run Trading B.V. op het eerder in deze paragraaf genoemde adres. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal De Run Trading B.V. u een overzicht sturen van de categorieën persoonsgegevens die door De Run Trading B.V. worden verwerkt, alsmede de u betreffende persoonsgegevens. Ook zal De Run Trading B.V. u een kopie van dit privacy statement meesturen.
Indien u van mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij door De Run Trading verwerkt worden, kunt u vervolgens een verzoek tot De Run Trading B.V. richten om persoongegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan De Run Trading B.V. op heet eerder in deze paragraaf genoemde adres. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal De Run Trading B.V. u laten weten in hoeverre zij aan dit verzoek gevolg zal geven en zo ja, op welke termijn zij dit zal doen.

Compare listings

Vergelijken